Miljöpolicy

VERUS skall i alla delar verka för att utföra våra tjänster med en hög ambitionsnivå vad avser miljöaspekterna. Vår ambition skall alltid vara att ständigt utvärdera och söka förbättra vårt arbete med hänsyn taget till miljöfrågor och frågor relaterade till dessa.

VERUS skall alltid följa gällande miljölagstiftning och söka överträffa lagar och bestämmelser där så är möjligt. Vi skall arbeta i förebyggande syfte i vår dagliga verksamhet samt ha fokus på vår faktiska miljöpåverkan på omgivningen.

 • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan med fokus på energi och materialval i vår verksamhet.
 • Vi höjer vårt medvetande i miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
 • Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i vårt dagliga arbete.
 • Vi strävar efter att använda miljövänliga produkter i vår verksamhet.
 • Vi söker hålla oss i framkant vad gäller miljöfrågor i vår verksamhet.
 • Vi skall ställa miljökrav och föreslå miljöriktiga arbetssätt, materialval och metoder för såväl våra kunder som våra leverantörer. Vi skall tillsammans med dem söka lösningar på frågor inom teknik, resurshushållning och återvinning inom fastighetsområdet.
 • Vid våra inköp skall vi alltid granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi skall minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Vi skall säkerställa hanteringen av uttjänt material som finns i de fastigheter vi sköter åt våra uppdragsgivare.
 • Vi skall kontinuerligt öka återvinningsgraden av avfall.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöriktigt sätt.
 • Vi effektiviserar vårt resande med tanke på miljöpåverkan. Vi skall i möjligaste mån använda kommunala transportmedel.
 • I de fall vi har för avsikt att införskaffa tjänste/företagsbilar skall dessa vara miljöbilar.
 • Vårt miljöarbete kan och skall ständigt förbättras.
 • En kan inte göra allt men alla kan göra något!